چگونه باید از ماهر استفاده کرد؟

اجرای فرم ها و ثبت اطلاعات

ثبت اطلاعات

 7746

اجرای نسخه موبایل ماهر1111       

     فراخوانی فرم ها235232

تعریف فرم در نسخه وب و تعیین شرایط، ماهیت و الزامات اطلاعاتی آن که این کار بسیار ساده و سریع می باشد

211

qewqeqe

تعریف خصوصیات فرم. در این قسمت می توان الزام دریافت عکس، داشتن مختصات و ماهیت فرم به لحاظ جغرافیایی را تعریف نمود

ثبت نام در سیستم

مدیریت، هنر استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری است

جمع آوری و تحلیل داده ها و ارائه اطلاعات تخصص ماست